ความเป็นมา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะทำงาน
สมาชิกของโครงการ
นักวิจัย
กลุ่มวิจัย
ผู้ประกอบการ
 ความเชี่ยวชาญ
กิจกรรมของโครงการ
การพัฒนานักวิจัย
การพัฒนาโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดประชุม
 
 

 

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัย รอบที่ 2 หมดเขตส่งใบสมัคร 15 พ.ย. 2553 รายละเอียดดังข้างล่างนี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัย
ในโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ
ของคณะกรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ประจำปี 2553

หลักการและเหตุผล
          ด้วยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้ริเริ่มโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของนักวิจัยจากสถาบัน / หน่วยงานต่างๆ เพื่อทำวิจัยเป็นกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งสอดประสานกันจนมี critical mass สูงพอที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศทางด้านนี้ได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยด้านเคมีเภสัชทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีการดำเนินการใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ในส่วนของภาคเหนือได้ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนำในการดำเนินการ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักวิจัยและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้สนับสนุนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของนักวิจัยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังรายละเอียดใน website ของโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ (http://northchemphar.oop.cmu.ac.th/)
โดยในปีที่ผ่านมา ทางคณะทำงานโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ ได้ให้ทุนส่งเสริมการรวมกลุ่มนักวิจัยทั้งในเครือข่ายภาคเหนือด้วยกันเอง และ/หรือกับนักวิจัยในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อทำวิจัยร่วมกันโดยขอให้มีนักวิจัยจากอย่างน้อย 3 สถาบันเข้าร่วมในโครงการ และให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือกัน เช่น การประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาในการทำวิจัย รวมทั้งมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้กลุ่มวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนดังกล่าว ได้นำเสนอโครงการและรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยท่านอื่นเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย  
ในปีนี้ คณะทำงานโครงการฯ จึงได้สนับสนุนทุนส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยนี้ต่อไปอีก โดยเพิ่มจำนวนทุนให้มากขึ้นและลดข้อกำหนดลงโดยขอให้มีความร่วมมือกับต่างสถาบันเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น โดยนักวิจัยใหม่อาจพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันกับกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์แล้ว ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับทุนสำหรับทำวิจัยมากขึ้น ทั้งนี้เป็นแนวโน้มการให้ทุนวิจัยในปัจจุบันที่ควรมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้ได้งานที่มีผลกระทบสูงขึ้น ทางโครงการฯ ได้รวบรวมนักวิจัยบางส่วนที่มีประสบการณ์และยินดีช่วยเหลือนักวิจัยใหม่ไว้ใน website ข้างต้น ซึ่งนักวิจัยสามารถทราบข้อมูลความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านและติดต่อกันได้โดยตรง

เป้าหมาย
          เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและมีการทำงานเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ดีเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ได้
 
ลักษณะการสนับสนุน

  1. สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของนักวิจัยมาทำงานวิจัยร่วมกัน (ไม่ใช่ทุนสำหรับการทำวิจัย) โดยขอให้มีความร่วมมือกับต่างสถาบัน และประกอบด้วยนักวิจัยอย่างน้อย 3 คน
  2. การรวมตัวกันดังกล่าวควรจะมีการพบปะกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้กลุ่มเข้มแข็ง และต้องมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ร่วมกัน เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยต่อไป  
  3. โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือจะจัดให้มีการจัดประชุมนักวิจัยในเครือข่ายภาคเหนือประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกลุ่มวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในการประชุมดังกล่าวด้วย
  4. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถส่งขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยอาจส่งผ่านทางโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ หรือนักวิจัยส่งโดยตรงก็ได้ (ทั้งนี้หากเป็นทุนวิจัยจากสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 
การรับสมัคร

  1. กำหนดการรับสมัครและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นดังนี้

1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2553  ประกาศรับสมัครทุน
30 พฤศจิกายน 2553 ประกาศผลการพิจารณา
30 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ
ปลายเดือนมกราคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในการประชุม

  1. สามารถสมัครขอรับการสนับสนุนโดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่

โครงการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ
ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943678 โทรสาร 053-943600
หรือ ส่งทางอีเมล์ NorthChemPhar@gmail.com
ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
          3. จัดทำข้อเสนอโครงการสั้นๆ ตามรูปแบบข้อเสนอโครงการข้างล่างนี้ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะทำการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย และแนวทาง/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักวิจัย พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย (เป็นงบสำหรับการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกันระหว่างนักวิจัย ไม่ใช่ งบดำเนินการวิจัย) ไม่เกิน 15,000 บาท/ โครงการ (กรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ สามารถขอสนับสนุนเพิ่มเติมได้ คณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็น)
  
รูปแบบข้อเสนอโครงการ
แบบสมัครทุนส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยในโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ภาคเหนือ
          1. ชื่อโครงการ
          2. ผู้รับผิดชอบโครงการและสังกัด
                    2.1 หัวหน้าโครงการ
                    2.2 นักวิจัยร่วม
          3. หลักการ/เหตุผล และความสำคัญที่จะพัฒนางานวิจัยในหัวข้อที่เสนอนี้
4. กิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างนักวิจัย
          5. งบประมาณที่ต้องการ (ไม่เกิน 15,000 บาท)

 

ครงการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคเหนือ ติดต่อ ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-943678 โทรสาร 053-943600